ПРАВНИ УСЛУГИ

Проучване правния статут на недвижими имоти, подготовка и сключване на всякакви видове договори, съдействие при нотариални процедури, Изготвяне на всички видове договори и правни становища; Учредяване, регистрация и прекратявания на търговци, юридически лица с нестопанска цел /сдружения и фондации/ и граждански дружества; преобразуване, сливания, вливания, разделяния; продажба на предприятия; обявяване в несъстоятелност и ликвидация. Консултации за различните видове...

Прочети още

ОЦЕНКИ

Опитът на формираният екип от специалисти и експерт оценители дава възможност на дружеството да предлага всички видове експертни оценки, а именно: Ипотечни оценки; Оценки за съда; Оценки за продажба на активи; Оценки за апортна вноска; Оценки за развитие (инвестиционни проекти); Оценки на идеални части от имот; Оценки на движима собственост; Оценки на машини и съоръжения; Обяснителни записки за идентифициране на недвижими имоти;...

Прочети още

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Управлението на недвижима собственост (Facility Management) се превръща във все по-голяма необходимост за правилното функциониране на сградите, както и намаляване на разходите за тяхната поддръжка. Ефективното управление на недвижимата собственост повишава пазарната стойност на сградите и съоръженията и удължава техния експлоатационен период.

Прочети още

ПРОМИШЛЕНИ ПАРЦЕЛИ И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Консултации и посредничество в пълен обем при покупка/продажба При продажба: Набавяне и окомплектоване на всички необходими документи за офериране на имота. Консултации за офертна и пазарна цена; Предоставяне на информация относно сключени сделки и пазарна действителност в района; Реклама; Предварителен договор; Набавяне на допълнителни документи за нотариално изповядване; Нотариално изповядване; При покупка: Уточняване на...

Прочети още