ПРОМИШЛЕНИ ПАРЦЕЛИ И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Консултации и посредничество в пълен обем при покупка/продажба
 • При продажба:
 • Набавяне и окомплектоване на всички необходими документи за офериране на имота.
 • Консултации за офертна и пазарна цена;
 • Предоставяне на информация относно сключени сделки и пазарна действителност в района;
 • Реклама;
 • Предварителен договор;
 • Набавяне на допълнителни документи за нотариално изповядване;
 • Нотариално изповядване;
 • При покупка:
 • Уточняване на търсенето (имот, зона, параметри на застрояване);
 • Анализ и изготвяне на инвестиционен план, относно рентабилността на заявеното търсене;
 • Пълна и изчерпателна информация за всички местности с наличие на имоти с подобни характеристики на търсения;
 • Предоставяне на информация относно сключени сделки и пазарна действителност в избрания район;
 • Предложения за имоти с подобни характеристики;
 • Съгласуване на волите на страните, относно цена и параметри на сделката;
 • Подготовка и извършване на самата сделка;
 • Регистриране на фирма (при нужда);
 • Извършване на необходимите проверки, относно: собствеността и статута на имота (градоустройство); наличие/липса на вещни тежести; наличие / липса на подземни и надземни комуникации, пречещи за експлоатиране на имота по предназначение;
 • Съгласуване с компетентните органи относно:
 • Набавяне на комуникации (ВиК, енерго, топлофикация, газификация и др.);
 • Възможности за застрояване на имота;
 • Възможности за промяна статута на земята (извършване на ПУП) –устно (с Гл. Архитект), писмено (чрез становище от общината – изготвяне на мотивирано предписание за ПУП)
 • Трасиране на имота от лицензиран геодезист
 • Сключване на предварителен договор (стандартен, под условие);
 • Нотариално изповядване;
 • Извършване на допълнителни услуги относно бъдещото експлоатиране на имота:
 • Регистриране в ОСЗГ;
 • Деклариране в ДС;
 • Набавяне на нова скица (координатни точки);
 • Изготвяне и подаване на документи за ПУП;
 • Извършване на ПУП чрез партньори;